Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest dokumentem, w którym wyjaśnione jest w jaki sposób spółka przechowuje i wykorzystuje dane osobowe użytkowników. Aby korzystać z serwisu należy zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności i jej postanowienia.

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest firma GREENMANY sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Piłsudskiego 48 A, 38-400 Krosno, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy KRS 0000357393, NIP 5272628270, REGON 142422780.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane podczas rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Firma Greenmany sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli rejestrujesz się na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: nazwa firmy, adres pocztowy, NIP, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

a. Prowadzenie serwisu Greenmany - dane osobowe przetwarzamy, aby zapewnić funkcjonalność naszego serwisu. Funkcjonalność ta obejmuje przede wszystkim zapewnienie możliwości zarejestrowania się w serwisie.

b. Marketing - dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych czyli do promowania naszych produktów oraz informowania o promocjach.

4. Jakie dane zbieramy?

Greenmany może gromadzić niektóre spośród następujących informacji (sposób ich wykorzystania opisany został w dalszej części niniejszego dokumentu).

  • Nazwa firmy,
  • Adres,
  • NIP,
  • Imię i nazwisko,
  • Twój adres e-mail,
  • Numer telefonu,
  • Adres IP,
  • Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzysta Klient, aby uzyskać dostęp do naszych usług,
  • Informacje dotyczące korzystania przez Klienta z naszych usług, w tym min. data i godzina rejestracji oraz ostatniego logowania,
  • Wszelkie inne dane, które są przekazywane nam za pośrednictwem naszych usług.

5. Jak pozyskujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie:

a. Gdy rejestrujesz się w serwisie,

b. W przypadku kontaktu z naszym działem technicznym (w tym przypadku możemy przetwarzać inne informacje niezbędne do udzielenia Klientowi wsparcia w odpowiedzi na jego zapytanie lub prośbę o pomoc. Mogą to być dane zbierane w logach urządzenia lub techniczne parametry sprzętu, którego używa Klient, żeby korzystać z usług serwisu).

6. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki przetwarzamy Twoje dane jest zależny od celu w jakim dane przetwarzamy:

a. Rejestracja w naszym serwisie – Twoje dane przetwarzane są przez okres w jakim jesteś zarejestrowany – do czasu wypisania się z serwisu. Po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celach mających związek z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń. Dane te będziemy przechowywać nie dłużej niż 10 lat.

b. Zgromadzone przez nas dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Wdrożone środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przykładamy olbrzymią wagę oraz podejmujemy stosowne środki, żeby zapewnić, że dane te będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

7. Jak długo będziemy przechowywać dane?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa, np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków.

Jeżeli nie będziemy już potrzebować danych osobowych do dostarczania usług danemu Klientowi, dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:

a. Dane powiązane z usługą będziemy przechowywać na czas trwania umowy dotyczącej dostępu do tej usługi. Po zamknięciu danego konta, ograniczone dane, które zebraliśmy zostaną przez nas zachowane na następne klika lat w celu spełnienia celów podatkowych, prawnych lub rozliczeniowych.

b. Jeżeli Klient skontaktuje się z nami oraz nie korzysta z naszych usług, zatrzymamy taką korespondencję tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.

c. W celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak posiadać będziemy ważną zgodę, w razie wycofania zgody usuniemy je bez zbędnych opóźnień oraz nie dłużej niż 7 dni od momentu otrzymania żądań zaprzestania.

8. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. Zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności,

c. W zakresie niezbędnym do wykonania przez nas konkretnego celu przetwarzania, np. w przypadku realizacji zamówienia wykorzystujemy tylko te dane, które są do tej czynności koniecznie potrzebne,

d. Z zastosowaniem niezbędnych środków zabezpieczających poufność Twoich danych.

9. Prawa i obowiązki

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@greenmany.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na wskutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

10. Pliki cookies

Witryna www.greenmany.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Greenmany w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.

11. Zmiany polityki prywatności

Możemy dokonywać zmian niniejszej polityki prywatności, jeżeli uznamy, że jest to konieczne – np. z przyczyn prawnych lub żeby odzwierciedlić zmiany świadczonych przez nas usługach. W takim przypadku udostępnimy taką zmienioną Politykę Prywatności na naszej stronie i wskażemy datę ostatniej aktualizacji.

Po wprowadzeniu przez nas zmian w Polityce Prywatności staną się one prawnie wiążące po upływie 30 dni od momentu opublikowania w internecie.

W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany, nie będzie można w dalszym ciągu korzystać z usług Greenmany.

Pliki cookies

Witryna www.greenmany.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Greenmany w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.